Quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Xã hội
Ấn Độ chiếm 7 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới và tổn thất khoảng 220 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí.
Xem thêm