DMCA.com Protection Status

Thách thức ứng phó sự cố tràn dầu

Xã hội
Kinh phí hạn chế, hành lang pháp lý chồng chéo, chưa tham gia các công ước quốc tế, nhận thức chưa đầy đủ của địa phương, doanh nghiệp là những khó khăn mà Việt Nam đang phải đối mặt trong việc phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu tác động của sự cố tràn dầu.
Xem thêm