Tổng Bí thư chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng

Xã hội
Bên cạnh những thành tích đã đạt được rất đáng ghi nhận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm