Tổng Bí thư: Không chỉ chống tham nhũng mà phải chống cả lãng phí nữa

Xã hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công cuộc chống tham nhũng còn nhiều việc phải làm và phải làm đến cùng, không bỏ dở giữa chừng. Không chỉ chống tham nhũng mà còn phải chống lãng phí nữa.

VIDEO MỚI NHẤT