Tổng cục Môi trường lấy mẫu nước sông Tô Lịch sau 7 ngày lắp máy nano

Xã hội
Ngày 24/5, Tổng cục Môi trường lấy mẫu nước sông Tô Lịch để phân tích độc lập hiệu quả của hệ thống nano.