TPHCM tạo sân chơi để kiều bào 'hiến kế'

Xã hội
Giải thưởng Sáng tạo TPHCM không chỉ là sân chơi của các tập thể, cá nhân trong nước mà còn mở rộng ra cho kiều bào ở nước ngoài có các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo.
Xem thêm