Tung bổng kiệu Chúa rồi phi nước đại tại lễ rước đền Sái

Xã hội
Trai tráng tung bổng kiệu Chúa rồi phi nước đại dẹp đường cho đoàn rước Vua cùng các quan trong lễ hội rước vua giả ở đền Sái (Đông Anh, Hà Nội).

VIDEO MỚI NHẤT