Xe tăng TR-85-M1 Bizonul của Roumani biểu diễn khả năng cơ động

Video
Xe tăng chiến đấu chủ lực TR-85-M1 Bizonul của Roumani biểu diễn khả năng cơ động