Xem tuyệt chiêu bắt cá đối bằng chai của người Đà Nẵng

Video
Thông thường, bất cứ cần thủ nào khi đi câu cũng phải có cần, lưỡi câu mang theo. Nhưng ở Đà Nẵng các cần thủ chỉ cần mang theo một đoạn dây cước...