Sức mạnh nội sinh

TP - Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Toàn Đảng, toàn dân chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này, bởi những quyết định tại Đại hội là nơi hội tụ tâm nguyện của người dân, tác động đến sự phát triển của đất nước và dân tộc trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển.

Sức mạnh nội sinh

26 triệu lượt ý kiến góp ý vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân đối với công việc hệ trọng của Đảng. Tiểu ban văn kiện đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, hợp lý, phù hợp cả lý luận và thực tiễn.

Nhân dân kỳ vọng Đại hội có những quyết sách đúng đắn, đổi mới để tạo được bước đột phá mạnh mẽ trong bối cảnh công cuộc đổi mới đã đi qua chặng đường 30 năm (1986-2016), là làm sao đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn. Một số ý kiến đề xuất nghiên cứu chọn khâu đột phá chiến lược, trong đó chú trọng ở khâu đột phá về thể chế (hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền và hệ thống pháp luật). Cần thiết có “luật” để kiểm soát quyền lực, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân.

Ông Vũ Mão, người từng tham gia Trung ương 5 khóa cho rằng, sau 30 năm đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… song bài học kinh nghiệm của Đảng ta là “thắng không  kiêu, bại không nản”. Từ không khí đổi mới mạnh mẽ tại Đại hội VI, chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm cho ngày hôm nay. 

GS.TS Đinh Xuân Dũng thì cho rằng, những quy định về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ngày càng rõ hơn, nhưng nguyên lý, quan điểm “nhân dân làm chủ” tuy được khẳng định song trên thực tế chưa được thực thi đầy đủ, chưa có chế tài đủ mạnh để nhân dân thực hiện. Do vậy, tiếp nối 30 năm đổi mới, trong quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để sắp tới, cần phải tiếp tục suy nghĩ, đào sâu hơn nữa, trên phương diện lý luận và đặc biệt, trong chỉ đạo thực tiễn, để cơ chế tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trở thành nội lực, thành sức mạnh nội sinh của hệ thống chính trị, góp phần trực tiếp cho sự phát triển bền vững của đất nước thời kỳ mới.

Đại hội Đảng lần thứ XII được kỳ vọng sẽ mở ra một bước đột phá căn bản của đất nước và dân tộc. Đặc biệt khi ý Đảng, lòng dân hòa chung làm một. Các văn kiện, nghị quyết trình Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và tình cảm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thì chúng ta có niềm tin chắc chắn Đại hội XII của Đảng sẽ thành công rực rỡ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Cùng chủ đề

Mới - Nóng