Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp họp phiên thứ 2

Ngày 4-12, Ban Chỉ đạo cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2011- 2016.

> Mô hình còn rối, xã hội hóa cần thí điểm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ giai đoạn 2011-2016 là giai đoạn khởi đầu thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020 và các văn kiện Đại hội XI của Đảng, khẳng định tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bên cạnh kiện toàn tổ chức, cần bám sát nội dung Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ: hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp, hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ thẩm quyền tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp.

Chủ tịch nước khẳng định cùng với khẩn trương xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động các cơ quan bổ trợ tư pháp, các cơ quan ban ngành tham gia cần tích cực xây dựng cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá