Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII:

Dân chủ và đồng thuận xã hội

TP - Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII sẽ tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28-30/9. Dân chủ và đồng thuận xã hội là một trong những trọng tâm mà dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đề cập.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) khẳng định, ngoài những thành quả đạt được của nhiệm kỳ 2004 - 2009, cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động của mình.

Nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa có sự đổi mới mạnh mẽ, chưa đi sâu nghiên cứu từng đối tượng cụ thể để có chủ trương, giải pháp vận động cho phù hợp trong điều kiện mới vốn đa dạng về nhu cầu, phức tạp nhiều mặt.

Trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, Mặt trận chưa làm tốt vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chưa tham mưu xây dựng cơ chế, cũng như chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa hiệu quả...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009 - 2014, dự thảo Báo cáo chính trị xác định rõ: Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội; nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN các cấp.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhiệm kỳ tới, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần này cũng nêu ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 với nhiều nội dung cụ thể và thiết thực.

TTQVN thực hiện việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới phương thức tập hợp, vận động và phát huy vai trò gương mẫu, hướng dẫn của các vị tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo; mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng

Khám phá