Hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội

TP - Sáng 11/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 37 trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, nắm vững những nội dung Nghị quyết.

Ông Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh, sau hơn 20 năm kể từ khi ban hành Nghị quyết số 01 của Bộ Chính trị (khoá VII) “về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”, công tác lý luận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển, chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Đã bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.  Kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu, sau Hội nghị này, các đại biểu sẽ tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Mới - Nóng