Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần hai ba, 2.351 người trả lời đúng đáp án

TP - Ba giải thưởng thuộc về Hà Tuyên Quang (Thôn 104, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa - giải nhất); Nguyễn Văn Nhanh (Văn phòng UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - giải nhì); Quách Minh Tuấn (Làng Giành, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa - giải ba).

Câu hỏi tư  (Từ 10 giờ ngày 12 đến 10 giờ ngày 19/1/2010): 

1: Quan điểm coi “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” được Đảng ta nêu trong Nghị quyết nào? (a- Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII; b- Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; c- Văn kiện Đại hội X).

2: Mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 được Đảng ta đề ra tại Đại hội lần thứ mấy?  (a- Đại hội lần thứ VI; b- Đại hội lần thứ IX; c- Đại hội lần thứ X).

3: Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng nhấn mạnh: “Phải đảm bảo tính (….), tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí”. Hãy lựa chọn một trong những phương án dưới đây để điền vào dấu (…) (a- Khách quan; b- Tư tưởng; c- Khoa học.

Đáp án tuần hai ba: 1. 12/6/1999.  2. Đáp án đúng là: Năm 1998; 3. Bài nói tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng. 2.351 người trả lời đúng đáp án.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tin tức

Cùng chủ đề

Mới - Nóng