7 giải pháp chống thất thoát

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tiến hành tổng hợp tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển trong 5 năm qua, đề ra 7 giải pháp cơ bản để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

1. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; chấn chỉnh công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch ở tất cả các ngành, các cấp; điều chỉnh kịp thời những quy hoạch không còn phù hợp; không ghi kế hoạch đầu tư xây dựng đối với các dự án không có trong quy hoạch, dự án chưa có đủ thủ tục về đầu tư xây dựng, chưa đủ điều kiện về vốn và nguồn vốn; công khai các dự án quy hoạch, tăng cường kiểm tra, thanh tra quản lý xây dựng và kế hoạch sử dụng đất đai.

2. Ban hành các chế tài đủ mạnh để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, người quyết định đầu tư phải bị xử phạt hành chính, cách chức hoặc miễn nhiệm khi quyết định sai gây lãng phí, thất thoát. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả, chất lượng và tiến độ xây dựng. Chủ đầu tư phải thực sự là người khai thác, sử dụng công trình khi hoàn thành. Củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức tư vấn.

Sắp xếp lại các tổ chức tư vấn trong nước, hình thành các tổ chức tư vấn độc lập như tập đoàn tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện các dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. Có chế tài và cơ chế kiểm tra và thẩm tra chất lượng các sản phẩm của các tổ chức tư vấn, chống hiện tượng thông đồng, móc ngoặc và các tiêu cực khác giữa chủ đầu tư và tư vấn.

3. Cải cách hành chính trong đầu tư và xây dựng, tăng cường phân cấp việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cho các đơn vị trực thuộc địa phương Từng bước tách chức năng quản lý sản xuất ra khỏi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành địa phương nhằm xóa bỏ tình trạng khép kín các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thi công...trong cùng một Bộ, ngành, địa phương.

4. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, hệ thống văn bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn và các chỉ tiêu, định mức trong hoạt động đầu tư xây dựng; sửa đổi, bổ sung những tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng lạc hậu, không phù hợp; nghiên cứu ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông lệ quốc tế.

5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra trong hoạt động đầu tư và xây dựng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra cáchoạt động đầu tư xây dựng nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi gây lãng phí, thất thoát tiền vốn của nhà nước, sơ hở trong cơ chế quản lý; áp dụng cơ chế thuê tư vấn kiểm tra, thẩm tra tư vấn công trình, chống thông đồng, mắc ngoặc giữa chủ đầu tư và tổ chức tư vấn; chống "khép kín" trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

6. Khắc phục những tồn tại trong công tác đấu thầu; bắt buộc áp dụng hình thức đấu thầu công khai, rất hạn hữu khi áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế; chống khép kín trong đấu thầu. Tỏ chức, cá nhân nào vi phạm ngoài việc bị xử phạt còn bị đăng tải tên và nội dung vi phạm trên tờ báo và trang web về đấu thầu. Tăng cường công khai, minh bạch quá trình đấu thầu bằng việc quy định bắt buộc đăng tải công khai các thông tin về đấu thầu trên tờ báo về đấu thầu và trang web về đấu thầu.

7. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, đạo đức cho cán bộ quản lý; đào tạo kiến thức cơ bản và tạo điều kiện để cán bộ quản lý nghiên cứu về kinh tế thị trường và các kiến thức liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng; tăng cường vai trò của các tổ chức đảng trong các tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư xây dựng.

Theo Vietnam.gov.vn

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng