Ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới

TP - Tại quyết định vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bao gồm 19 tiêu chí.

Bộ tiêu chí này chia thành năm nhóm: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa-xã hội-môi trường và hệ thống chính trị. Cùng đó, Chính phủ ban hành những chỉ tiêu cụ thể cho từng vùng.

Mỗi tiêu chí được quy định mức chỉ tiêu cụ thể đối với từng xã để được công nhận Xã nông thôn mới.

Ví dụ, đối với tiêu chí về giao thông, một xã thuộc đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ phải đạt 100 phần trăm đường trục thôn, xóm được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; đối với các xã vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là 70 phần trăm; còn đối với các xã vùng trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long là 50 phần trăm.

Về tiêu chí hộ nghèo, các xã vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ phải đạt tiêu chuẩn tỷ lệ hộ nghèo dưới ba phần trăm tổng số dân toàn vùng, Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung Bộ dưới năm phần trăm, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long dưới bảy phần trăm và trung du miền núi phía Bắc dưới 10 phần trăm.

Cũng theo bộ tiêu chí này, tất cả các xã nông thôn mới đều phải có hệ thống thủy lợi cơ bản, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, có internet đến thôn; không có nhà tạm, nhà dột nát.

Đối với cấp huyện, huyện nông thôn mới phải có 75 phần trăm số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với cấp tỉnh, tỉnh nông thôn mới phải có 80 phần trăm số huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng