Thái Bình:

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020

TP - Kể từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thái Bình đều đã triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Ðoàn kiểm tra, giám sát tỉnh Thái Bình đang kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại bến xe khách
Ðoàn kiểm tra, giám sát tỉnh Thái Bình đang kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại bến xe khách

Nhiều sở, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế; triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; tổ chức treo dán tranh ảnh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Ngày 22/5/2019, nhằm thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019-2020 với mục tiêu tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch đã nêu rõ các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa vào hương ước quy định, quy ước cộng đồng việc không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. Kiện toàn đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ đột xuất và tăng cường áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ưu tiên việc đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và đa dạng hình thức truyền thông như: mít tinh, diễu hành thể thao không khói thuốc, sân khấu hóa về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá, chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc xây dựng mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá được củng cố và nâng cao trong đó chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, địa phương. Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo Luật quy định.

Kế hoạch yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhân rộng nhiều mô hình “Môi trường không khói thuốc” và thực hiện các hoạt động theo đúng nội dung kế hoạch đã ban hành.

Các chỉ tiêu đặt ra cần thực hiện năm 2019 - 2020 là: 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 98% cơ sở y tế, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó 80% đơn vị thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc. Ít nhất 80% công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng