Báo điện tử phải được phát triển nhanh, vững chắc...

Đánh giá cao những đóng góp của báo điện tử và để loại hình báo chí mới mẻ này ngày một phát triển ngày 22/7/2005, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW.

Ban Bí thư TW Đảng đánh giá cao đóng góp của báo điện tử. Ảnh : VietnamNet. 
Ban Bí thư TW Đảng đánh giá cao đóng góp của báo điện tử vào việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng hiệu quả thông tin đối ngoại; nâng cao dân trí và thỏa mãn nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Bản Chỉ thị khẳng định những mặt tích cực của báo điện tử, đó là có tác dụng và tiện ích hơn hẳn các loại hình báo chí truyền thống, dung lượng thông tin rất lớn, tương tác thông tin nhanh, phát hành không bị trở ngại về không gian, thời gian, biên giới quốc gia.

Chỉ thị cũng nhận định rằng các báo điện tử Việt Nam còn một số hạn chế, yếu kém. Tính tư tưởng, tính định hướng chính trị, tính chiến đấu, tính khoa học, tính chuyên nghiệp ở một số tờ báo điện tử chưa cao. Một số báo thiếu cân nhắc khi đưa tin, bài về các vấn đề trong nước và thiếu chọn lọc khi khai thác tư liệu, bài viết ở bên ngoài, một số tin, bài chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách.

Ở một số cơ sở dịch vụ Internet, còn để xảy ra tình trạng lưu hành, phát tán các thông tin phản động, đồi trụy, vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân, gây bất bình trong nhân dân. Chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước lợi dụng mạng Internet và báo điện tử để chống phá cách mạng Việt Nam.

Về chủ trương đối với báo điện tử, Chỉ thị nêu rõ: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác động của mạng thông tin toàn cầu và các báo điện tử đến sản xuất và đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước đối với báo chí điện tử; xây dựng các tờ báo điện tử có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đúng đắn, chân thực, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hóa, tính nghiệp vụ cao, thực sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ thị nêu rõ báo điện tử ở Việt Nam phải được phát triển nhanh, vững chắc, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể về kinh tế, kỹ thuật, con người, năng lực quản lý; đảm bảo an ninh, an toàn, kết hợp hài hòa với việc phát triển các loại hình báo chí và các phương tiện thông tin khác.

Về giải pháp phát triển báo điện tử, Ban Bí thư yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên về vị trí, tầm quan trọng và tính hai mặt của Internet và báo điện tử, để khai thác, sử dụng có hiệu quả mặt tích cực, đồng thời phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực.

Ban Bí thư cho rằng cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách phát triển, quản lý báo điện tử và mạng Internet, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho báo điện tử, mở rộng hợp tác quốc tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và quản lý báo điện tử.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá