BHXH Việt Nam dự kiến tinh giản hơn 2.000 biên chế

TP - BHXH Việt Nam vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến hoàn thiện đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ được BHXH Việt Nam thực hiện theo hai giai đoạn (từ nay đến 2021, 2021-2025). “Cụ thể, giảm ít nhất hai đơn vị cấp Ban trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương. Giảm 128 Phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Giảm 70 BHXH thành phố, thị xã, huyện trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Giảm 480 chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó trưởng phòng và tương đưaơng tại các đơn vị hợp nhất, giải thể. Tinh giản 2.050 biên chế trong toàn ngành…”, BHXH Việt Nam khẳng định.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với việc phục vụ người dân, người lao động với thời gian, chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả cao nhất. Đồng thời, gắn với việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng