Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Tự phê bình, nhận lỗi với Trung ương Đảng

“Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xin nghiêm túc tự phê bình và nhận lỗi với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với nhân dân, với Đảng bộ thành phố và sẽ cố gắng làm hết sức mình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm”, Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải bày tỏ trong lễ bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX, chiều 29-11, sau 4 ngày làm việc.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Tự phê bình, nhận lỗi với Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy là tập thể lãnh đạo đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt, nỗ lực thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, luôn bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm vì sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố có không ít hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục; chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, tùy tiện, vô nguyên tắc…

Một số cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự; tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu, “vòi vĩnh” khi thực thi công vụ còn khá phổ biến, trong khi năng lực nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém. Nhận thức và sự lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong tình hình mới của Ban Thường vụ Thành ủy chưa sâu sắc, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận dạng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chỉ mới có kinh nghiệm bước đầu, còn lúng túng, chưa hình thành rõ cơ chế nắm bắt, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao, “làm theo” chưa đạt yêu cầu. Chưa chấn chỉnh được tình trạng “thương mại hóa”, xa rời tôn chỉ, mục đích của một số cơ quan báo chí; một số ít cơ quan báo chí sai sót, vi phạm khi đưa tin về một số vấn đề nhạy cảm nhưng chưa được xử lý hoặc xử lý chưa thật nghiêm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của một số cấp ủy còn thấp, tinh thần tự phê bình, phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ chưa tốt; việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm chưa đúng mức, ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị buông lơi; kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác quy hoạch cán bộ hiệu quả chưa cao, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, chưa đồng đều giữa các cấp ủy và các ngành, các cấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ còn bất cập, chưa tạo động lực để khuyến khích, phát huy năng lực, sở trường, sự cống hiến của cán bộ; chưa có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút người tài.

Trong thực hiện nguyên tắc tập trung - dân chủ, có nơi chưa phát huy được trí tuệ tập thể cũng như tính chủ động, sáng tạo của cá nhân người đứng đầu; có trường hợp rơi vào dân chủ hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không rõ người chịu trách nhiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ thành phố về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy xin hứa cùng Thành ủy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Ban Thường vụ Thành ủy trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này, cũng như sự quyết tâm, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng trong Đảng bộ thành phố; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhất trí cao với báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, xác đáng; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Với những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm tự phê bình, phê bình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thức có trách nhiệm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xin nghiêm túc tự phê bình và nhận lỗi với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ thành phố và sẽ cố gắng làm hết sức mình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trước mắt, sẽ khẩn trương, tập trung, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc trong nhân dân và trong cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 72 ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy với 52 đầu việc cụ thể về công tác chính trị tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta.

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức hiện nay, lại càng phải tự giác nhìn nhận, tự nghiêm khắc, ra sức tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn giữ vững bản chất cách mạng, tính tiên phong, bảo đảm cho sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, sự yêu mến, tin tưởng của nhân dân; chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Do đó, yêu cầu đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố hiện nay là càng phải nâng cao trách nhiệm chính trị trước nhân dân, trước Đảng, siết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, quyết tâm tạo được sự chuyển biến rõ rệt bằng các việc làm cụ thể, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, từ thành phố đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng nội dung, yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, dứt khoát không được làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy cần tập trung chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp cơ sở; tránh tư tưởng đại khái, “làm chiếu lệ”, “làm cho xong”; chú trọng đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể và thực hiện đến nơi đến chốn những việc làm thật cụ thể, thiết thực tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế để mỗi tổ chức mạnh hơn, nội bộ đoàn kết, mỗi cá nhân tiến bộ, gương mẫu hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định kết quả của Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX, ngoài sự đóng góp tích cực của các đồng chí Thành ủy viên, các cơ quan và cán bộ tham mưu, giúp việc, còn có phần đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm cao, trí tuệ cho công việc chung của Đảng bộ thành phố.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp vô cùng quý báu đó; tin tưởng rằng, với kết quả của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trong Ban Thường vụ Thành ủy; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2013.

Theo Sài gòn Giải phóng

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng