DMCA.com Protection Status

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ

TPO - Một cuộc kiểm tra toàn diện về nhân sự liên quan đến việc bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, quy hoạch cán bộ của Bộ Nội vụ sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Căn cứ vào Nghị định số 34 của Chính phủ, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết số 26 của BCH TƯ Đảng, Quy định 179 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Mục đích lần kiểm tra này, nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

“Khi phát hiện tổ chức cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ phải tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Đối tượng kiểm tra sẽ bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan. Cụ thể, trong quý III/2019, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ và Tạp chí Tổ chức nhà nước; sang quý IV sẽ kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng, việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức…

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, lần này Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ, công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ cũng kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và theo chức danh; bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa trình độ, kiến thức cho công chức, viên chức đương chức và cán bộ, công chức, viên chức dự nguồn trong quy hoạch; việc thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng hàng năm đối với công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng tiến hành kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ xoay quanh việc thực hiện nguyên tắc, trắc nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; trình tự, thủ tục bổ nhiệm

Ngoài ra, Bộ này cũng kiểm tra công tác điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức xoay quanh việc đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức viên chức khi điều động luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau điều động, luân chuyển…

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng