Bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới

TP - Ngày 29/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2007 và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ năm 2008.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan làm công tác tuyên giáo trong toàn quốc về những kết quả đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của công tác tuyên giáo.

Về nhiệm vụ của công tác tuyên giáo năm 2008, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Thứ nhất, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sự sắc bén, chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ...

Thứ hai, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, đơn vị tổ chức rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Thứ ba, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X, tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và chuẩn bị cho xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng…

Thứ tư, phát huy mặt tích cực, ưu điểm, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm của báo chí để báo chí làm tốt chức năng là vũ khí, công cụ sắc bén trên lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta…

Thứ năm, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quan điểm, đường lối, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường để các lĩnh vực này đóng góp tích cực vào phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và sự phát triển bền vững của đất nước...

Thứ sáu, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật; xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2015 và định hướng 2020”, Đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”…          

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 1/3/2008.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá