Chống khép kín, cục bộ trong điều động, biệt phái cán bộ

TPO - Việc điều động, biệt phái cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo sự đồng bộ trong đội ngũ cán bộ; khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức.

Hội nghị Trung ương 6
Hội nghị Trung ương 6

Tránh khép kín, cục bộ

Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Theo đó, quy định nêu rõ, việc điều động và biệt phái cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả và tạo sự đồng bộ trong đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức; đồng thời bảo đảm sự ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ.

Khi cần thiết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định điều động, biệt phái cán bộ từ nơi khác về đảm nhận các chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị và các cơ quan liên quan trong điều động, biệt phái đối với các chức khác theo thẩm quyền quản lý cán bộ.

Quy định cũng nêu rõ, cán bộ được điều động, biệt phái đến nhưng vùng khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên giải quyết trước thời gian một số chế độ, chính sách…

Rõ trách nhiệm trong bổ nhiệm cán bộ

Về trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong công tác bổ nhiệm cán bộ, Quy định nêu rõ: Cá nhân, tập thể đề xuất bổ nhiệm; cơ quan thẩm định; tập thể quyết định về cán bộ theo thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về đề nghị, thẩm định, quyết định của mình.

Cụ thể, cá nhân, tập thể đề xuất chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về nhận xét, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm; kê khai tài sản, thu nhập… và ý kiến đề xuất quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí và sử dụng cán bộ.

Cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ và các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đề xuất nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Tập thể quyết định bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình về công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật.

Đối với việc bổ sung các chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền tỉnh, thành phố và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư, quy định nêu rõ, đối với những người đã được đại hội giới thiệu vào danh sách bầu cử cấp ủy, nhưng kết quả đạt không quá 50% số phiếu bầu thì việc xem xét bổ sung vào cấp ủy cần đánh giá, cân nhắc kỹ về uy tín, năng lực, cơ cấu cụ thể và chỉ thực hiện sau đại hội ít nhất là 12 tháng.

Nhân sự được giới thiệu để bầu vào Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và TP. HCM thì ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phải xin ý kiến thẩm định của các cơ quan tham mưu, giúp việc của T.Ư Đảng trước khi giới thiệu để tỉnh ủy, thành ủy hoặc HĐND bầu và báo cáo cấp có thẩm quyền chuẩn bị hoặc phê chuẩn kết quả bầu cử.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá