Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì chất vấn và trả lời chất vấn

TP - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ký ban hành Nghị quyết về việc phân công công tác Ủy viên UBTVQH nhiệm kỳ khóa XIII. Cụ thể:

Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì chất vấn và trả lời chất vấn

> Đổi mới để Quốc hội gần dân hơn

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của QH, UBTVQH; trực tiếp phụ trách việc tổ chức và nhân sự; hiện triển khai cuộc bầu cử; chuẩn bị nhân sự cấp cao của QH; chuẩn bị kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cho các cơ quan của QH, ĐBQH chuyên trách; chủ trì phiên họp QH, bầu và phê chuẩn nhân sự các cơ quan Nhà nước; quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Quyết định thành lập, giải thể các cơ quan thuộc thẩm quyền quyết định của UBTVQH; chủ trì chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp QH; chỉ đạo việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp QH; chủ tọa các phiên họp của QH, UBTVQH; Ký chứng thực luật, nghị quyết của QH, ký pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH…

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: Thay mặt Chủ tịch QH điều hành công việc khi Chủ tịch vắng mặt; điều hành phiên họp QH, UBTVQH khi bàn về lĩnh vực và các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được phân công; quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Ủy ban về các vấn đề xã hội phụ trách; Chỉ đạo, phối hợp hoạt động đối ngoại của Hội đồng dân tộc…

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Giúp Chủ tịch QH chỉ đạo, điều hành các phiên họp QH, UBTVQH khi bàn về lĩnh vực và các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát thực hiện về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách, tiền tệ, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, khoa học, công nghệ, môi trường;

Chủ trì, phối hợp xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương; chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chính sách thuế; dự toán ngân sách của QH…

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu: Giúp Chủ tịch QH chỉ đạo các công việc: Điều hành phiên họp QH, UBTVQH khi bàn về lĩnh vực và các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được phân công; Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ và hằng năm của QH, UBTVQH..

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn: Giúp Chủ tịch QH chỉ đạo các công việc: Điều hành phiên họp Quốc hội, UBTVQH khi bàn về lĩnh vực và các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được phân công; Chỉ đạo xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng và giám sát thực hiện pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng