Công tác tuyên giáo cần vượt qua lạc hậu, thụ động

TP - Ngày 21-7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội thảo 80 năm công tác tuyên giáo của Đảng- Kinh nghiệm và Đổi mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Tô Huy Rứa, nhấn mạnh: Những năm sắp tới, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sẽ có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ.

Công tác tuyên giáo nói chung, đặc biệt là công tác tư tưởng, lý luận nghiên cứu khoa học cần vượt qua tình trạng bất cập, lạc hậu, thụ động.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, toàn ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức, quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...; tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu những thành tựu và tinh hoa văn hóa nhân loại, hoàn thiện hệ thống giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá