DMCA.com Protection Status

Cử tri Hà Nội đề xuất thành lập Bộ Hải sản

TPO - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên biển và hải đảo, cử tri Hà Nội đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu đề xuất thành lập Bộ Hải sản.

Cử tri Hà Nội đề xuất thành lập Bộ Hải sản
Theo cử tri Hà Nội, Bộ Hải sản sẽ có chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên biển và hải đảo. Trên cơ sở đó, Bộ Hải sản sẽ đầu tư xây dựng những ngư đoàn mạnh với nhiều tàu lớn, hiện đại cùng với các lực lượng hải quân, cảnh sát biển hợp đồng tác chiến bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Về việc này, theo Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, về cơ bản, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ từ khóa XII đến nay được tổ chức theo mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo phân công của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, trong đó có nhiệm vụ quản lý thống nhất công tác điều tra cơ bản về biển, hải đảo trong phạm vi cả nước. 

Để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo, việc khai thác các nguồn lợi từ tài nguyên biển và hải đảo được Chính phủ phân công cho các Bộ, ngành quản lý phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực, trong đó nhiệm vụ quản lý khai thác các nguồn lợi thủy, hải sản và quản lý nhà nước đối với kiểm ngư được giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

“Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quan tâm đầu tư nguồn lực, phương tiện, cơ sở vật chất và phát triển lực lượng kiểm ngư từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, các Bộ, cơ quan chức năng theo phân công của Chính phủ có trách nhiệm dự báo các khả năng có thể xảy ra, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó cả trước mắt và lâu dài”, Bộ trưởng Bình nói.

Mặt khác, trên cơ sở tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng kết cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII và đề xuất cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIV theo mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng