Hội thảo Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển:

Đại hội XI sẽ xem xét bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991

TP - Hôm qua, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điểm lại nội dung chủ yếu trong các bản cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay.

Mỗi bản cương lĩnh chính trị của Đảng, ở những mức độ khác nhau, đều được xây dựng trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tinh hoa văn hóa dân tộc, phản ánh thực tiễn Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm của thế giới.

Chính vì vậy, vừa có tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợp tính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng đúng yêu cầu bức thiết của cách mạng ở mỗi giai đoạn và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân.

Mỗi cương lĩnh của Đảng đều có ý nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lớn, định hướng cho sự phát triển của đất nước và chỉ đường cho mọi hoạt động của Đảng ta, nhân dân ta...

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong suốt 80 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh dù lâu dài, gian khổ, phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại.

Những thắng lợi này đã chứng tỏ đường lối quan điểm cơ bản của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; các cương lĩnh chính trị của Đảng có giá trị to lớn và sức sống mãnh liệt; con đường đi lên của cách mạng nước ta là phù hợp quy luật khách quan và đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn Việt Nam.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, mỗi bản cương lĩnh (cũng như nhiều tác phẩm lý luận khác) đều là sản phẩm nhận thức của một thời kỳ lịch sử cụ thể; so với ngày nay có thể có những điểm đã bị thực tiễn vượt qua. Đó là điều dễ hiểu, là biện chứng của sự phát triển.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng do mắc phải giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan; nhận thức của Đảng trên một số lĩnh vực còn hạn chế; không ít vấn đề lý luận và thực tiễn còn chưa đủ sáng tỏ, nhất là đối với những vấn đề mới và khó.

Điều quan trọng là Đảng ta đã nhận ra, thẳng thắn tự phê bình và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục có kết quả.

Hiện nay, nhân dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc.

Tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh mặt thuận lợi, cũng có những khó khăn, thách thức; thậm chí có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là con đường mới mẻ, chưa có tiền lệ, chúng ta phải vừa đi vừa dò đường, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; không ít vấn đề mới nảy sinh cần được nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội X của Đảng (tháng 4-2006) đã quyết định phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 để Đại hội XI sắp tới xem xét, thông qua, tiếp tục làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong quá trình đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng hy vọng, với những thành tựu và kinh nghiệm đã có, kế thừa và phát triển những di sản tư tưởng lý luận của Đảng ta trong 80 năm qua, tiếp thu, bổ sung những giá trị và nhận thức mới, chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện quan điểm, đường lối chính trị của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Hôm qua, triển lãm 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốc quý giá chưa từng công bố, như: Bản thảo cuốn Đường Kách Mệnh năm 1927, Luận cương Chính trị Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10-1930 của Tổng Bí thư Trần Phú, 17 trang viết tay Nghị quyết Hội nghị T.Ư VIII, quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ngày 15-8-1945…

Nhiều văn kiện, hòm phiếu, tranh cổ động chào mừng của các kỳ đại hội Đảng, các hình ảnh hiện vật về nơi che giấu cán bộ Đảng những năm trước Cách mạng Tháng Tám cũng được giới thiệu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá