Dân chủ thảo luận để làm sáng tỏ thực tiễn

TP - Ngày 27- 8, Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2006-2010. Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2006-2010; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (nhiệm kỳ 2011-2015) đến dự.

Dân chủ thảo luận để làm sáng tỏ thực tiễn

> Hãy xem lại tư cách đại biểu nhân dân

Dân chủ thảo luận để làm sáng tỏ thực tiễn - ảnh 1
 

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã đẩy mạnh các hoạt động khoa học, tư vấn cho Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư và tổ chức nhiều hội thảo lớn về Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nghiên cứu, bổ sung phát triển Cương lĩnh năm 1991 và một số nội dung đóng góp cho văn kiện ĐH Đảng XI.

Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước với 32 đề tài đã được nghiệm thu. Đặc biệt là đề tài nghiên cứu về Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đúc kết một số luận đề cơ bản từ các kết quả nghiên cứu, khảo sát, tổng kết bước đầu.

Trong 5 năm tới, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung nghiên cứ góp phần cụ thể hóa và triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); góp phần tổng kết những vấn đề lý luận-thực tiễn 30 năm đổi mới và phát triển công tác lý luận của Đảng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, cần thúc đẩy, đưa hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương lên tầm cao mới, đạt được những kết quả mới to lớn hơn. Hội đồng cần tập trung tổ chức nghiên cứu sâu hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong những thập kỷ tới; cung cấp được hệ thống luận cứ khoa học mới phục vụ thiết thực cho mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN như văn kiện Đại hội XI của Đảng đã nêu.

Phân tích sâu sắc, làm sáng tỏ thêm vấn đề định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường; những vấn đề nảy sinh trong quá trình đổi mới kinh tế; tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và chủ động hơn nữa để góp phần bảo đảm thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tổ chức thực hiện nghiên cứu lý luận, thực tiễn về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cung cấp các luận cứ khoa học mới thật sự thiết thực, kịp thời để phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Theo đồng chí Lê Hồng Anh, nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị phải bám sát hoạt động thực tiễn, phải đưa thực tiễn vào lý luận và đưa lý luận vào thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt cần dân chủ trong thảo luận, tranh luận khoa học để làm sáng tỏ những vấn đề cuộc sống đang đặt ra.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá