Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo (*)

TP- ...Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát huy dân chủ xã hội, phải tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị; đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ...

(Lược trích phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh)

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận Hội nghị T.Ư 9 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ; tiếp tục cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn thực tiễn đất nước đang đặt ra; tập trung vào tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991 và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XI với chất lượng cao; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, sức thuyết phục của công tác tư tưởng.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng chiến lược công tác kiểm tra, giám sát từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025. Đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

(*) Tựa đề do Tiền Phong đặt

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá