Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên cao nhất

TPO - Sáng 21/3, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội tại phiên khai mạc sáng 21/3
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội tại phiên khai mạc sáng 21/3

Theo báo cáo của Chính phủ, nhiệm kỳ qua, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội thông qua, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu như: thu nhập thực tế của người dân, tỷ lệ giảm hộ nghèo, tạo việc làm và một số chỉ tiêu về xã hội. Có 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Báo cáo do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày cho rằng, có nguyên nhân khách quan do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, những diễn biến mới rất phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Song trực tiếp và quyết định nhất là nguyên nhân chủ quan.

Chính phủ cũng báo cáo Quốc hội, nhiều tiêu chí để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại dự kiến không đạt, như GDP bình quân đầu người, tỷ trọng công nghiệp chế tạo và tỷ trọng nông nghiệp trong GDP, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội, tỷ lệ đô thị hóa, điện sản xuất bình quân đầu người, chỉ số phát triển con người, chỉ số bất bình đẳng thu nhập, tỷ lệ lao động qua đào tạo

Những nguyên nhân chủ yếu được ông Nguyễn Xuân Phúc nêu ra là: Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là về vai trò của Nhà nước, kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, thị trường quyền sử dụng đất, quản lý giá cả, phân bổ nguồn lực, cơ chế cung ứng dịch vụ công, giá dịch vụ trong giáo dục, y tế,...

Bên cạnh đó hệ thống văn bản pháp luật chưa được hoàn thiện. Việc hướng dẫn các chính sách chưa kịp thời và đồng bộ. Tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhiều mặt còn hạn chế; nhiều luật, pháp lệnh, nghị định… chậm đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, phương thức lãnh đạo quản lý kinh tế - xã hội chưa thật phù hợp, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Khả năng phân tích, dự báo còn bất cập. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và việc đào tạo, sử dụng cán bộ còn nhiều mặt hạn chế. Tính thượng tôn pháp luật, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm…

Từ những thành tựu đạt được và những tồn tại thách thức trong 5 năm qua, Chính phủ đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm. Trong đó nhấn mạnh bài học về đột phá trong đổi mới tư duy phát triển, nhất quán và đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất, tập trung sức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bài học kế tiếp là phải thực sự coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. Tăng trưởng phải đi liền với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững…

Chính phủ cũng rút ra bài học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, bám sát thực tiễn của đất nước, đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phù hợp và tập trung sức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trước mắt với cơ bản lâu dài. Tăng cường công tác dự báo phục vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng