Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TP - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp từ ngày 19 đến ngày 22-4-2001 tại Thủ đô Hà Nội. 35 đoàn đại biểu các đảng và các tổ chức quốc tế được mời tham dự.

Những năm qua công nghiệp không ngừng phát triển 	Ảnh: PV
Những năm qua công nghiệp không ngừng phát triển Ảnh: PV

>> Kiên định công cuộc đổi mới đất nước

Những năm qua công nghiệp không ngừng phát triển 	Ảnh: PV
Những năm qua công nghiệp không ngừng phát triển. Ảnh: PV.

Đại hội lần thứ IX của Đảng tiến hành trong tình hình công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục phát triển mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á; thế giới bước vào thiên niên kỷ mới.

Đại hội đã diễn ra dưới chủ đề: “Phát huy sức mạnh toàn dân; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “thể hiện trong Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010”.

Đại hội đã khẳng định những bài học do Đại hội VI, VII, VIII đề ra và nhấn mạnh các bài học: Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo; Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại; Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 150 ủy viên. Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 đến ngày 25-4-2006 tại Thủ đô Hà Nội. Nhiều đoàn đại biểu các đảng, các tổ chức quốc tế được mời tham dự.

Đại hội đã diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục giành được những thành tựu mới và to lớn; nước ta đã tiếp tục tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hoạt động đối ngoại.

Đại hội đã tiến hành với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Chủ đề đã được thể hiện trong Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2006 - 2010. Đại hội đã tổng kết những bài học lớn sau 20 năm đổi mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Sau Đại hội, các ngành các cấp đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động theo tinh thần Đại hội và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai rộng khắp. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (11-2006) và trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và các dự thảo văn kiện khác trình Đại hội lần thứ XI của Đảng đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, là một sinh hoạt dân chủ tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng