Gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng trong xây dựng nông thôn mới

TP - Ngày 15/12, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, qua tổng kết cho thấy, vẫn còn có một số hạn chế, chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động. Một bộ phận các hộ nghèo còn thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quyết tâm thoát nghèo. Vì thế, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp, các địa phương. Đây là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và từng đảng viên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng