Hà Nội cắt giảm 17 phó giám đốc sở, 142 trưởng, phó phòng

TPO - Hà Nội đã giảm được 17/82 Phó giám đốc sở, 142 trưởng, phó phòng từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Thời gian tới sẽ tiếp tục kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Riêng 5 ban quản lý thuộc thành phố có gần 1000 cán bộ
Riêng 5 ban quản lý thuộc thành phố có gần 1000 cán bộ

Theo đánh giá của HĐND TP Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND TP, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Về kết quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với các cơ quan hành chính, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Theo đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo cấp sở và cấp phòng, ban trực thuộc đã tinh gọn hơn trước, giảm được: 46/204 phòng với tỷ lệ giảm 22,5%; về bộ máy lãnh đạo: 17/82 Phó Giám đốc Sở với tỷ lệ giảm 20,7%); 26/182 Trưởng phòng với  tỷ lệ giảm 14,2%; 116/517 Phó trưởng phòng với tỷ lệ giảm 22,4%. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành thành phố giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị (với tỷ lệ giảm tương ứng 30,2%); Thực hiện tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ.

Hà Nội cũng đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các Ban quản lý dự án, sau sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tổng số Ban quản lý dự án trên địa bàn giảm từ 70 Ban xuống còn 41 Ban (giảm 29 Ban = 41,4%).

Trên cơ sở 26 Ban quản lý dự án thuộc UBND, các sở, ngành của thành phố, đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại và ban hành 5 quyết định về việc hợp nhất và thành lập 5 Ban quản lý dự án thuộc UBND TP.

Hà Nội: 5 Ban quản lý có gần 1.000 cán bộ

Số liệu của đợt khảo sát về tình hình triển khai nhiệm vụ của 5 Ban quản lý dự án chuyên ngành của Hà Nội cho thấy, có gần 1.000 cán bộ. Điều đáng nói, theo đánh giá số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc mà các Ban này được giao triển khai.

 Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, thành phố đã tiến hành sắp xếp lại và thành lập Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, sau sắp xếp còn 96 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, giảm được 110/206 đơn vị với tỷ lệ giảm 53,4%.

Về biên chế hành chính, HĐND TP đã thực hiện giao biên chế công chức đã có sự giảm dần từng năm. Việc thực hiện giao biên chế công chức giảm này đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, theo số giao của Bộ Nội vụ, đồng thời thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2016 và năm 2017, HĐND TP đã giao biên chế hành chính mỗi năm giảm tỷ lệ 1,5% so với năm trước.

 

Hà Nội sẽ ‘cắt giảm’ gần 8.000 biên chế như thế nào?

Đây được xem lần sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay, với việc trong năm 2018, Hà Nội sẽ tinh giảm hơn 7.400 biên chế công chức, viên chức.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng