Hà Nội làm gì để tinh giản biên chế trong gần 3 năm qua?

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 dự kiến trình Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố, trong đó, nội dung tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ đạt nhiều kết quả.

Hà Nội làm gì để tinh giản biên chế trong gần 3 năm qua?

Cụ thể, theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, đến nay đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 2014 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài huyện Ba Vì có thêm phòng Dân tộc (do có 7 xã dân tộc miền núi), giảm 3 phòng Dân tộc tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, chức năng quản lý nhà nước về dân tộc giao về Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND thành phố Hà Nội đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả theo đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%). Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 2016 đơn vị còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%).

Ngoài ra, thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59 của Chính phủ, thành phố đã sắp xếp xong 70 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố thành 5 Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND thành phố, 3 ban Quản lý duy tu thuộc Sở, 3 Ban quản lý dự án đặc thù và 30 Ban quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã.

Thành phố cũng hoàn thành sáp nhập Quỹ đầu tư phát triển thành phố, Quỹ phát triển đất thành phố, Quỹ bảo vệ môi trường (trực thuộc Sở TN&MT) thành 1 đơn vị. Điều chuyển thanh tra xây dựng về quận, huyện, thị xã và thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị. Sáp nhập trung tâm sát hạch để cấp phép lái xe trực thuộc Sở GTVT vào Tổng Cty Vận tải Hà Nội. Thống nhất một đầu mối (Sở Xây dựng) quản lý về cấp nước sạch, về cắt tỉa cây xanh.

Thành phố cũng chuyển 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở GD&ĐT sang Sở LĐTB&XH quản lý theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Sau khi thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố đã ban hành 22 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở và tương đương; quyết định hướng dẫn mẫu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã; theo nguyên tắc sắp xếp tinh gọn, nhưng đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đồng thời với việc sắp xếp, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, UBND thành phố Hà Nội tăng cường phân cấp quản lý bằng việc Ban hành các quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; theo đó đã giảm bớt các thủ tục hành chính về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, phân cấp tương đối triệt để và giao quyền, trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thành phố giao.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2018, thành phố Hà Nội đã giải quyết tinh giản biên chế 202 người theo Nghị định 108, lũy kế thực hiện từ năm 2015 đến nay là 13 đợt, tinh giản 761 người, gồm 125 công chức, 517 viên chức, 110 công chức cấp xã, 9 lao động hợp đồng 68. UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 2018, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các tổ chức theo Nghị quyết HĐND thành phố.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng