Hà Nội sẽ hoàn thành Đề án tinh giản biên chế trong tháng 2

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố đến hết tháng 2/2008 phải làm xong Đề án thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 132 của Chính phủ.

Đó là những đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2007/NĐ-CP, không phân biệt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động hay đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phân chi phí hoạt động. Đề án phải nêu được chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của tổ chức và biên chế được giao; thực trạng của đơn vị và phương án tổ chức, sắp xếp lại đơn vị.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị khi xây dựng đề án phải tiến hành công khai dân chủ, đặc biệt khi lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng phải bảo đảm chính xác, trung thực, rõ ràng, không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng

Việc lập Đề án tinh giản biên chế này giúp thành phố đánh giá khái quát tính hợp lý các chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt của các đơn vị; chất lượng đội ngũ cán bộ, tính hợp lý của số biên chế được giao, số lao động dôi dư ở từng đơn vị và hướng giải quyết.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý nhằm tăng cường năng lực quản lý, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trong thành phố.

Thanh Bình
TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá