Hà Nội yêu cầu công khai kê khai tài sản, thu nhập 2017

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký công văn yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành đơn vị, doanh nghiệp nhà nước... kê khai tài sản.

Hà Nội yêu cầu công khai kê khai tài sản, thu nhập 2017

Chủ tịch UBND thành phố  Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/4/2018.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai thuộc quản lý của đơn vị mình trước ngày 30/11/2017.  Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2017 theo mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo quy định.

Xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập, gửi Thanh tra Thành phố để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo quy định.

Cùng với đó, giao Thanh tra thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017; tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của thành phố trình UBND thành phố trước ngày 10/5/2018.

Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ đạo của T.Ư, thành phố về công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại các đơn vị, báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng