HĐND phải công khai nội dung họp bất thường trước 4 ngày

TPO - Theo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, dự kiến chương trình kỳ họp bất thường của HĐND phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất 4 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Chiều 10/12, với 100% đại biểu tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết quy định, trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, khi có ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu thì Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tổ chức kỳ họp bất thường. Văn bản yêu cầu phải nêu lý do đề nghị, có đầy đủ chữ ký, họ tên, địa chỉ của từng đại biểu yêu cầu.

Thời gian quyết định triệu tập kỳ họp bất thường phải được gửi tới các đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc. Dự kiến chương trình kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất 4 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Trong trường hợp không tổ chức được kỳ họp bất thường, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định việc gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu nếu thấy hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ, vấn đề cần giải quyết có tính cấp bách.

Trường hợp chuyển công tác, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trước khi quyết định chuyển công tác của đại biểu ra khỏi đơn vị hành chính cấp đại biểu được bầu thì phải thông báo đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Sau đó, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất và thông báo tới Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cử tri nơi bầu ra đại biểu đó biết việc chuyển công tác của đại biểu.

Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển công tác ra khỏi đơn vị hành chính cấp đại biểu được bầu nhưng vẫn cư trú tại địa phương thì đại biểu đó vẫn tiếp tục được làm nhiệm vụ ở đơn vị đó, trừ trường hợp đại biểu có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Về việc phân công cấp phó thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết được thông qua quy định, trong nhiệm kỳ nếu khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thì Thường trực Hội đồng nhân dân phân công một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phụ trách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới.

Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã bị xử lý kỷ luật theo đề nghị của cấp có thẩm quyền thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định việc giao Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá