Khắc phục bất cập về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

TPO - Sáng 10/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Chính phủ cho rằng, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, xuất phát từ yêu cầu triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và yêu cầu thực tiễn, có 3 dự án luật cần thiết phải được bổ sung vào Chương trình: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Chính phủ cho rằng, với nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng tăng, trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 50% tổng nhu cầu, việc huy động nguồn vốn dồi dào từ khu vực tư nhân (bao gồm cả khu vực tư nhân nước ngoài) là rất cần thiết.

Do vậy, việc ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là cần thiết, nhằm hoàn thiện thể chế, góp phần thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khắc phục những khó khăn trong việc huy động nguồn vốn trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhất là tháo gỡ khó khăn trong việc sử dụng nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn tín dụng tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức này.

Về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình trên cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Việc sửa đổi nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành, như: Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; Quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, điều động, cách chức, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức…

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chính phủ đề nghị bổ sung và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8, nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sau hơn 6 năm thi hành.

Việc sửa đổi nhằm tách bạch giữa đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức; hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về công tác tuyển dụng công chức, về chính sách thu hút nhân tài và các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Đẩy mạnh phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức cho các bộ, ngành, địa phương theo hướng thay đổi căn bản, nâng cao trách nhiệm công vụ của người được nâng ngạch, bảo đảm tính cạnh tranh và chất lượng các kỳ thi.

Đồng thời, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức cấp xã nhằm bảo đảm tinh giản đội ngũ, nâng cao chất lượng và có cơ chế liên thông đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc rà soát, tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng thời khắc phục những bất cập của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức hiện hành về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm sự phù hợp với Quyết định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá