Khắc phục tình trạng càng gần đại hội càng ngại va chạm

TP - Phát biểu tại buổi bế mạc Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 10 (khóa X) chiều qua ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề cập đến việc khắc phục tình trạng cán bộ càng gần đến đại hội Đảng càng có biểu hiện né tránh, ngại va chạm.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Phải khắc phục tình trạng có những cán bộ càng gần đến Đại hội càng né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao.

Chính trong lúc này, cán bộ, đảng viên càng phải tỏ rõ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân có thêm cơ sở để đánh giá, lựa chọn đội ngũ cán bộ của mình. Phải coi việc tiến hành đại hội các cấp là một cơ hội, một động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ trước mắt…”.

Xây dựng xã hội ổn định, dân chủ, đồng thuận

Tổ chức Đại hội Đảng XI vào nửa đầu tháng 1/2011

Cũng chiều qua, Thông báo của Hội nghị T.Ư 10 (khóa X) cho biết Hội nghị quyết định  tổ chức Đại hội Đại biểu Toàn quốc Lần thứ XI của Đảng vào nửa đầu tháng 1/2011.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư còn có đoạn: “Phương hướng, mục tiêu tổng quát của Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011-2020 bước đầu được xác định là tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề để phát triển cao hơn trong các thời kỳ chiến lược sau”.

“Để đạt mục tiêu đó, chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, phải xác định rõ các định hướng phát triển cho các lĩnh vực, các ngành và các vùng, trong đó cần tập trung sức để từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung vào việc tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính để giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị”.

Không phô trương, hình thức

… “Sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ ra chỉ thị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc Lần thứ XI của Đảng. Chủ trương của Trung ương là việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, nhằm chuẩn bị tốt nội dung văn kiện đại hội và chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới”.

… “Quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội XI của Đảng phải kết hợp chặt chẽ với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội X, coi việc hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội X và nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 là nội dung quan trọng nhất”.

“Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương và các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở quán triệt tinh thần này để tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị. Không vì lý do chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ mà lơi lỏng các nhiệm vụ trước mắt, cả về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực khác. Từ Ban Chấp hành Trung ương đến lãnh đạo các ngành, các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Qua thảo luận tại hội nghị, theo Thông báo của Hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư nhất trí với nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết, Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991), cách tiếp cận, tư tưởng chỉ đạo, các nội dung cơ bản như tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam; giá trị to lớn và một số hạn chế của Cương lĩnh năm 1991; quá trình phát triển nhận thức và tổ chức thực hiện Cương lĩnh năm 1991 trong gần 20 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những bài học kinh nghiệm; những quan điểm lớn làm cơ sở cho bổ sung, phát triển Cương lĩnh …

Một số vấn đề, trong quá trình thảo luận vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ, BCH T.Ư quyết định giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trình BCH T.Ư thảo luận trong các hội nghị tới.

Về Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, BCH T.Ư thảo luận và nhất trí với nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết: Về bối cảnh tình hình quốc tế và đất nước trong những năm tới, về quan điểm, mục tiêu chiến lược và những khâu đột phá, về định hướng phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, phát triển hài hoà, bền vững các vùng và đô thị, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN hiệu lực, hiệu quả, đủ sức quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi Chiến lược.

Văn hóa phải là nền tảng tinh thần của xã hội

Thảo luận và quyết định về định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp,  BCH T.Ư cho ý kiến định hướng về chủ đề Đại hội XI và các vấn đề trọng tâm cần đề cập trong các văn kiện, nhất là trong báo cáo chính trị là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, gắn với thực hiện có chiều sâu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững; tạo thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; chăm lo xây dựng, tạo chuyển biến đồng bộ về văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; mở rộng dân chủ, coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển đất nước…

Các tiêu đề do Tiền Phong đặt

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá