Khai mạc Hội nghị lần thứ chín BCH T.Ư Đảng 

Sáng nay 5/1, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc từ 5/1 đến 14/1 với nhiều nội dung quan trọng.

>> Toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh:Đinh Xuân Tuân-TTXVN 

 Bác Hồ kính yêu đã dạy : "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Những năm qua, chúng ta đã giữ vững nguyên tắc, ứng phó linh hoạt như thế nào và kết quả đến đâu? Đây cũng là lúc mà chúng ta cần đi sâu nghiên cứu để góp phần giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, như: Quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh, công bằng xã hội; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, giữa đổi mới và ổn định; quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước v.v...

Trích phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị lần này sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008); kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ. Hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác

Đánh giá những thành tựu quan trọng của đất nước ta trong gần 3 năm thực hiện những mục tiêu, phương hướng mà Đại hội X của Đảng đã xác định, Tổng Bí thư nêu rõ: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng tâm, nhất trí, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu với quyết tâm cao, đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được quan tâm đẩy mạnh, tạo được một số chuyển biến tiến bộ. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy.

Sự nghiệp đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực. Chính trị - xã hội ổn định; duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, uy tín nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc gần đạt so với Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp không ít khó khăn, còn hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những thành tựu và tiến bộ mà nhân dân ta đã đạt được trong bối cảnh đó là rất quan trọng, thật đáng quý, đáng tự hào. Vừa qua, các ngành, các cấp, các địa phương đã kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở đó đề ra phương hướng phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ còn lại theo phạm vi, trách nhiệm của mình.

Đây là một cơ sở quan trọng góp phần vào việc kiểm điểm, đánh giá kết quả chung của cả nước. Tại Hội nghị này, với vai trò của cấp chiến lược, nơi trực tiếp đề ra đường lối, nghị quyết và chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chúng ta phải xem xét, nhìn nhận vấn đề ở tầm chiến lược, quán triệt quan điểm biện chúng, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng thực tiễn để đánh giá đúng tình hình đất nước và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, phân tích ưu, khuyết điểm, tìm đúng nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Những nội dung thảo luận trong hội nghị này sẽ trực tiếp góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, trước hết là năng lực nắm quy luật và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn để tạo ra bước phát triển mới cho sự nghiệp cách mạng...

Đây cũng là lúc cần đi sâu nghiên cứu để góp phần giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn như: Quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh, công bằng xã hội; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; giữa đổi mới và ổn định; quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước....

Những nội dung thảo luận và những bài học rút ra được từ thực tiễn vừa qua không chỉ có ý nghĩa đối với nửa nhiệm kỳ còn lại mà còn thiết thực góp phần định hướng cho các chặng đường đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí dự hội nghị đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, tự phê bình và phê bình nghiêm túc đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hội nghị thành công tốt đẹp.

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá