Không xem xét hồi tố việc sửa lại tuổi

TPO - Các trường hợp đã được các cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý cho điều chỉnh hộ tịch, sửa lại tuổi trước ngày 18/8/2016 bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không xem xét hồi tố.

Hội nghị Trung ương 4 khoá XII khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ảnh TL)
Hội nghị Trung ương 4 khoá XII khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ảnh TL)
Ban Tổ chức Trung ương vừa có văn bản gửi các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, cơ quan của Đảng; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của Đảng viên.

Theo đó, đối với trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ hoặc các giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành quy trình công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan, theo đúng Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016) và Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17/8/2016 của Ban Bí thư.

Các trường hợp đã được các cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý cho điều chỉnh hộ tịch, sửa lại tuổi trước ngày 18/8/2016 bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không xem xét hồi tố; trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều chỉnh, sửa đổi tuổi.

Trước đó, ngày 17/8/2016,  Ban Bí thư đã có Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17/8/ 2016 về việc xác định tuổi của đảng viên. Theo đó “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Thông báo cũng nêu rõ, đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”;Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cũng quy định “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng