Kiểm tra thông tin nhà máy giấy Lee & Man gây ô nhiễm

TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa có chỉ đạo kiểm tra thông tin nhà máy giấy Lee & Man gây ô nhiễm ở tỉnh Hậu Giang.

Kiểm tra thông tin nhà máy giấy Lee & Man gây ô nhiễm

Bộ TN&MT cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ báo chí về tình hình ô nhiễm môi trường của nhà máy giấy Lee & Man, tỉnh Hậu Giang, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan của Bộ và có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang kiểm tra thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 31/3/2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang và các cơ quan có liên quan của tỉnh phối hợp với tổ giám sát đã được thành lập theo Quyết định số 369/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Nhà máy Giấy Lee & Man, yêu cầu nhà máy phải công khai các thông tin có liên quan trong quá trình hoạt động thử nghiệm để các tổ chức và người dân theo dõi, giám sát.

Thứ trưởng yêu cầu Tổ trưởng Tổ giám sát chỉ đạo các thành viên Tổ giám sát tiếp tục giám sát nghiêm ngặt toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT tại Thông báo số 61/TB-BTNMT ngày 08/8/2016 và Quyết định số 128/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 404/GP-BTNMT ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT cấp cho Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (Điều chỉnh lần thứ hai). Tổ giám sát báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả giám sát hoạt động thử nghiệm của nhà máy Giấy Lee & Man từ ngày 07/3/2017 đến nay trước ngày 31/3/2017.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang công khai các thông tin có liên quan trong quá trình hoạt động thử nghiệm của nhà máy Giấy Lee & Man để các tổ chức và người dân theo dõi, giám sát.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng