Làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

TP - Đó là yêu cầu của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cần quan tâm trong quá trình tổng kết 30 năm đổi mới và Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn của Đảng bộ và nhân dân TPHCM qua 30 năm đổi mới” do Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức, ngày 14/4.

Theo ông Đinh Thế Huynh, tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới đã nổi lên 9 vấn đề có ý nghĩa quan trọng cần làm rõ. Đó là nắm vững và giải quyết 8 mối quan hệ lớn mà Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu ra. 

Làm rõ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại và các giải pháp chủ yếu phấn đấu để đạt mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Làm rõ hơn những giải pháp khả thi để giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho rằng cần làm rõ 3 vấn đề trọng tâm trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó đặc biệt lưu ý đến đổi mới tư duy và hành động trong thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong điều kiện vận hành của thị trường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá