Lào Cai lộ nhiều vi phạm bổ nhiệm cán bộ sau thanh tra

TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ. Tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu trong hồ sơ công chức.

Lào Cai lộ nhiều vi phạm bổ nhiệm cán bộ sau thanh tra

Không đảm bảo thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra theo kế hoạch năm 2017 tại UBND tỉnh Lào Cai việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai.

Liên quan đến việc quản lý biên chế công chức, theo kết luận, về cơ bản, công tác quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật. Việc tinh giản biên chế công chức được triển khai thực hiện, trong giai đoạn thanh tra đã tinh giản được 40 trường hợp.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, số lượng công chức tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 trong giai đoạn thanh tra chưa đảm bảo tỷ lệ theo đề án đã được phê duyệt.

UBND tỉnh còn giao biên chế sự nghiệp khác cho cơ quan, tổ chức hành chính. Một số cơ quan, đơn vị sử dụng số biên chế này làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ là không đúng quy định.

Đến ngày 19/6/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã có Tờ trình HĐND tỉnh cắt giảm 30% số chỉ tiêu đã giao nêu trên trong năm 2017 và tiếp tục cắt giảm hết trong các năm tiếp theo.

Về tuyển dụng công chức: Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2014 do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức về cơ bản đã thực hiện đúng thẩm quyền, tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện có một số hạn chế, tồn tại như: 12 cơ quan, đơn vị đã căn cứ số biên chế chưa sử dụng để đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức; thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của 16 cơ quan, đơn vị không đủ 30 ngày; Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời bạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển ở đây còn một số hạn chế, tồn tại, như một số hồ sơ tiếp nhận chưa đảm bảo các thành phần hồ sơ; UBND tỉnh Lào Cai chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được UBND tỉnh Lào Cai thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 6 hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Không lưu tài liệu liên quan đến bổ nhiệm

Theo Thanh tra Nội vụ, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị được xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ. Các công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn do nhà nước và tỉnh quy định; các bước trong quy trình bổ nhiệm được tiến hành trên thực tế, cơ bản đầy đủ.

Tuy nhiên, một số công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số cơ quan, đơn vị khi thực hiện trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa có văn bản thể hiện việc đề nghị và phê duyệt chủ trương, tập thể lãnh đạo thảo luận; một số quyết định bổ nhiệm lại và quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ không đảm bảo thời gian theo quy định.

Liên quan đến việc quản lý hồ sơ công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, công tác quản lý hồ sơ công chức cơ bản được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ.

Tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu trong hồ sơ công chức. Hồ sơ công chức của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu một số các thành phần hồ sơ. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở số đăng ký quản lý hồ sơ cán bộ công chức; số giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra Nội vụ đề nghị Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo việc quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thực hiện mở số đăng ký hồ sơ, số giao nhận, số theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá