Nâng cao chất lượng công chức

TP - Ngày 17/5, Tiền Phong nhận được bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Tiền Phong xin trích đăng bài viết này.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm tăng cường công khai, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Hồng Vĩnh
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm tăng cường công khai, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thủ tục hành chính (TTHC), nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) với người dân và doanh nghiệp (DN) có bước chuyển biến rõ rệt, tăng cường công khai, minh bạch, góp phần phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu. Đặc biệt, với kết quả của Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị quyết chuyên đề về cắt giảm TTHC. Đến nay, đã thực hiện đơn giản hóa 4.219 trên tổng số 4.712 TTHC (đạt tỷ lệ 89,5%). Cải cách TTHC trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội (BHXH), tiếp cận điện năng... đã có những bước tiến quan trọng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

 Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan của Chính phủ được thu gọn; cơ cấu bên trong có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) và đơn vị sự nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch của nền hành chính đã được cải thiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các CQHCNN được điều chỉnh phù hợp, bảo đảm QLNN và phục vụ xã hội. Phân công, phân cấp giữa T.Ư với địa phương và giữa các cấp ở địa phương đã có tiến bộ rõ rệt, nhất là phân cấp về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý cán bộ... Quan niệm và nhận thức về vai trò, chức năng quản lý vĩ mô của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường ngày càng rõ nét và phù hợp hơn...

 Tuy đạt được nhiều tiến bộ nhưng so với mục tiêu cải cách thì nền hành chính nhà nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Hệ thống thể chế còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, vẫn còn tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật; bộ máy hành chính còn cồng kềnh, hiệu quả hoạt động chưa cao; tuy có giảm đầu mối trực thuộc Chính phủ nhưng bộ máy bên trong các bộ, tổng cục còn chưa giảm; công tác kiểm tra sau phân cấp chưa hiệu quả...

Tập trung cải cách bộ máy hành chính

Để công cuộc cải cách hành chính (CCHC) đi đến thành công, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với công cuộc CCHC. Phải nhận thức rõ, sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của CCHC đối với quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, coi CCHC thực sự là một nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cũng phải xác định đây là việc làm thường xuyên, lâu dài...

Phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường lấy ý kiến người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, lấy sự hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, tập trung vào cải cách về thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính...

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các CQHCNN ở địa phương... 

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước theo quy định của các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước được Quốc hội thông qua theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Thực hiện rà soát, loại bỏ các trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các CQHCNN.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của CCHC. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, hoàn thiện các quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm để làm cơ sở cho tinh giản tổ chức và biên chế... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm tăng cường công khai, minh bạch và hiệu lực hiệu quả... 

(*) Tít chính và các tít phụ do tòa soạn đặt

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá