Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ngang tầm đòi hỏi của cuộc sống

Đó là chỉ đạo của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ bế mạc Hội nghị BCH TW lần thứ 12, khóa IX vừa diễn ra chiều qua, 13/7.

Qua 9 ngày làm việc rất khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm và tính chiến đấu cao, thái độ nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã bế mạc.

Hội nghị đã xem xét một cách toàn diện các dự thảo văn kiện trình Đại hội X, tập trung thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về những vấn đề được thảo luận, Hội nghị đã nhất trí thông qua các dự thảo văn kiện, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Hội nghị đã nhất trí xác định chủ đề của Đại hội X là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Chủ đề này là tư tưởng chỉ đạo cho Đại hội X và cho cả quá trình hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm tới.

Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ chủ đề của Đại hội X nêu lên hàng đầu việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ, là khâu then chốt và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cả trước mắt cũng như về sau này.

Về phương hướng công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Hội nghị Trung ương nhất trí khẳng định rằng, với vị trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng như trên, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá X đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ mới là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đại hội; quyết định những chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng và công tác xây dựng Đảng... nhằm làm cho Đảng ta luôn luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: để có Ban Chấp hành Trung ương mạnh, công tác nhân sự Đại hội X phải nhằm mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu và lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có phẩm chất, đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, luôn luôn giữ gìn sự trong sạch, liêm khiết, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có tinh thần và khả năng đoàn kết, quy tụ được cán bộ, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin cậy.

Cụ thể là từng ủy viên Trung ương, trong khi kiên định mục tiêu và lý tưởng cách mạng, kiên định lập trường và quan điểm của Đảng, phải thực sự có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; vừa nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, nghị quyết của Đảng, vừa chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và có khả năng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, đồng thời phải là người có thái độ kiên quyết trong hành động thực tiễn, có trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân trong mỗi việc làm, trong từng lời nói, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá