Người tố cáo tham nhũng: Được thưởng tối đa 3.000 lần mức lương cơ bản

TP - Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức, nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

Đó là một phần nội dung được quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng mà Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ vừa ký kết ngày 16/3 vừa qua.

Thông tư  Liên tịch này gồm 8 Điều, quy định về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, mức thưởng, hồ sơ, thủ tục khen thưởng. Trong đó, các hình thức khen thưởng gồm có: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Về mức thưởng đối với cá nhân được khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/ 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Ngoài  mức thưởng theo quy định nêu trên, các cá nhân được khen thưởng còn được thưởng từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng