Nhân sự đại hội: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ

TPO - Tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đưa ra những quy định rõ ràng về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV

Theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Trong đó, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước.

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bộ Chính trị yêu cầu, phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ.

Bản thân không tham nhũng, bè phái

Về tiêu chuẩn của cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã được nêu tại Quy định số 89 của Bộ Chính trị khoá XII. Trong đó, ủy viên các cấp phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Đặc biệt, bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Không chỉ vậy, người được lựa chọn phải có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mẫu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả công tác nổi trội ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ.

Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

Nhân sự này cũng phải có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự) và bảo đảm tuổi theo quy định.

Với tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ cấp tỉnh (bí thư, phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Thực hiện theo quy định số 90 của Bộ Chính trị; các trường hợp được giới thiệu để bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt thì phải bảo đảm tiêu chuẩn của tất cả chức danh dự kiến đảm nhiệm.

Với tiêu chuẩn quỷ viên ban thường vụ cấp uỷ các cấp và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ cấp huyện, cấp cơ sở: Căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu trên và yêu cầu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội 2020 - 2025, ban thường vụ cấp uỷ quy định bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 21/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và quyết định thi hành kỷ luật đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng