Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1120/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của cả nước (bao gồm kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển); chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH dài hạn của các vùng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty 91.

Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; chi quốc phòng, an ninh, kinh phí Đảng và các khoản chi từ dự phòng ngân sách Trung ương; sử dụng Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước; phát hành và sử dụng công trái, trái phiếu Chính phủ; kế hoạch in, đúc tiền; kế hoạch bổ sung tiền vào lưu thông hàng năm;

Các công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; dân tộc, tôn giáo; y tế; chiến lược dân số; cải cách hành chính; xây dựng thể chế, luật pháp; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quy chế và lề lối làm việc của Chính phủ; địa giới hành chính Nhà nước;

Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Thủ tướng thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành; Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng làm Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực, thay mặt Thủ tướng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ đi vắng hoặc được Thủ tướng ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban Cán sự Đảng Chính phủ theo sự ủy nhiệm của Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong khối kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo), bao gồm: Kế hoạch, tài chính, giá cả, hải quan, ngân hàng, chứng khoán, thống kê; trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Chính sách tiền tệ quốc gia. Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, xuất khẩu lao động; chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; công tác xóa đói, giảm nghèo; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển các loại hình doanh nghiệp; xử lý thường xuyên về công tác thi đua khen thưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Thủ tướng; làm Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đồng thời, phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân); Kinh tế đối ngoại, bao gồm: Cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ; Hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông- Hải Đảo; Các vấn đề về nhân quyền và một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Thủ tướng;

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; Cải cách tư pháp gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương; Công tác đặc xá; Phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng làm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc và các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng; làm Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong khối kinh tế ngành (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo), gồm: công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thương mại và dịch vụ (cả thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng), xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện chiến lược và quy hoạch, kế hoạch bảo đảm năng lượng cho đất nước. Các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và các dự án nhóm A có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; các vấn đề kinh tế biển và phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng;

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục, Đào tạo và dạy nghề; Khoa học và Công nghệ; sở hữu công nghiệp; công nghệ cao; Thông tin và truyền thông (báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); Văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao; và các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng;

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá