Phát hành bộ văn kiện Đại hội XI của Đảng

TP - Ngày 9- 3, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức hội nghị giới thiệu, phát hành Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Bộ Văn kiện giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của BCH T.Ư Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011);

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với Văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Diễn văn bế mạc Đại hội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chuẩn bị ra mắt độc giả một số cuốn sách như: Một số vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng; Kinh tế Việt Nam năm 2010:Vượt qua suy giảm, tạo đà phát triển bền vững sau Đại hội XI của Đảng; Hỏi- đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng